eggbird
software development and
knowledge engineering

Mail

Nederlands Frysk English Deutsch

Homme fan 't Leechlân

Homme, tot 4 maanden oud

Homme, oan't 4 moannen âld

Homme, fourth month

Homme, 4. Monat

20 juli 2010
20 juli 2010, even bij de (Friese) krielkippen kijken
20 juli 2010, efkes by de (Fryske) krielhinnen sjen
20 juli 2010, a visit to the chicken
20 Juli 2010, Hühner

20 juli 2010
20 juli 2010, en nog een laatste restje knoopkluif opknagen
20 juli 2010, nog in lyts stikje klúf
20 juli 2010
20 Juli 2010

9 juli 2010
9 juli 2010, knagen aan een knoopkluif
9 juli 2010, knagen oan in knoopklúf
9 juli 2010
9 Juli 2010

4 juli 2010
4 juli 2010, op de koude tegels in de bijkeuken
4 juli 2010, op de kâlde tegels yn'e bijkoken
4 juli 2010, on the cold tiles in the kitchen
4 Juli 2010, auf den kalten Fliesen in der Küche

4 juli 2010
4 juli 2010, op de koude tegels in de bijkeuken
4 juli 2010, op de kâlde tegels yn'e bijkoken
4 juli 2010, on the cold tiles in the kitchen
4 Juli 2010, auf den kalten Fliesen in der Küche

4 juli 2010
4 juli 2010, op de koude tegels in de bijkeuken
4 juli 2010, op de kâlde tegels yn'e bijkoken
4 juli 2010, on the cold tiles in the kitchen
4 Juli 2010, auf den kalten Fliesen in der Küche

25 juni 2010
25 juni 2010, de hele dag naar een schoolsportdag
25 juni 2010, de hiele dei nei de sportdei fan skoalle
25 june 2010
25 Juni 2010

25 juni 2010
25 juni 2010, daar wordt je moe van
25 juni 2010, der wurde je wurch fan
25 juni 2010
25 Juni 2010