eggbird
software development and
knowledge engineering

Mail

Nederlands Frysk English Deutsch

Homme fan 't Leechlân

Homme, tot 2 maanden oud

Homme, oan't 2 moannen âld

Homme, second month

Homme, 2. Monat

20 mei 2010
20 mei 2010, drinken in de achtertuin
20 maaie 2010, trinke achter yn'e tún
20 mei 2010, drinking in the backyard
20 mei 2010, im Garten

19 mei 2010
19 mei 2010, in huis aan de riem
19 maaie 2010, yn'e hûs oan de line
19 may 2010, on the leash indoors
19 Mai 2010, an der Leine im Haus

18 mei 2010
18 mei 2010, thuis in de achtertuin
18 maaie 2010, thús achter yn'e tún
18 mai 2010, at home in the backyard
18 mei 2010, zuhause im Garten

18 mei 2010
18 mei 2010, spelen met en eten uit een Kong
18 maaie 2010, buortsje en ite út in Kong
18 may 2010, playing with and eating from a Kong
18 Mai 2010, spielen mit und fressen aus einem Kong

18 mei 2010
18 mei 2010, spelen met en eten uit een Kong
18 maaie 2010, buortsje en ite út in Kong
18 may 2010, playing with and eating from a Kong
18 Mai 2010, spielen mit und fressen aus einem Kong

18 mei 2010
18 mei 2010, spelen met en eten uit een Kong
18 maaie 2010, buortsje en ite út in Kong
18 may 2010, playing with and eating from a Kong
18 Mai 2010, spielen mit und fressen aus einem Kong

18 mei 2010
18 mei 2010, spelen met en eten uit een Kong
18 maaie 2010, buortsje en ite út in Kong
18 may 2010, playing with and eating from a Kong
18 Mai 2010, spielen mit und fressen aus einem Kong

18 mei 2010
18 mei 2010, spelen met en eten uit een Kong
18 maaie 2010, buortsje en ite út in Kong
18 may 2010, playing with and eating from a Kong
18 Mai 2010, spielen mit und fressen aus einem Kong

18 mei 2010
18 mei 2010, spelen met en eten uit een Kong
18 maaie 2010, buortsje en ite út in Kong
18 may 2010, playing with and eating from a Kong
18 Mai 2010, spielen mit und fressen aus einem Kong

15 mei 2010
15 mei 2010, thuis in de achtertuin
15 maaie 2010, thús achter yn'e tún
15 may 2010, at home in the backyard
15 Mai 2010, zuhause im Garten

15 mei 2010
15 mei 2010, thuis in de achtertuin
15 maaie 2010, thús achter yn'e tún
15 may 2010, at home in the backyard
15 Mai 2010, zuhause im Garten

15 mei 2010
15 mei 2010, thuis in de achtertuin
15 maaie 2010, thús achter yn'e tún
15 may 2010, at home in the backyard
15 Mai 2010, zuhause im Garten

9 mei 2010
9 mei 2010, buiten spelen met broertjes en zusjes
9 maaie 2010, bûten boartsje mei bruorren en zuskes
9 may 2010, playing with brothers and sisters
9 Mai 2010, spielen mit Geschwistern

9 mei 2010
9 mei 2010, buiten spelen met broertjes en zusjes
9 maaie 2010, bûten boartsje mei bruorren en zuskes
9 may 2010, playing with brothers and sisters
9 Mai 2010, spielen mit Geschwistern

25 april 2010
25 april 2010, Homme pakt mol van broer Perro af
25 april 2010, Homme pikt mol fan bruor Perro
25 april 2010, Homme takes away a dead mole from his brother Perro
25 April 2010, Homme nimmt seinem Bruder Perro einen toten Maulwurf weg

25 april 2010
25 april 2010, Homme met dode mol
25 april 2010, Homme mei deade mol
25 april 2010, Homme with dead mole
25 April 2010, Homme mit einen toten Maulwurf