eggbird
software development and
knowledge engineering

Mail

Nederlands Frysk English Deutsch

Homme fan 't Leechlân

Homme, tot 3 jaar oud

Homme, oan't 3 jier âld

Homme, 2 to 3 years

Homme, 3. Jahr

schilderij Gosse Koopmans
Homme op schilderij van Gosse Koopmans
Homme op in skilderij fan Gosse Koopmans
Homme on a painting by Gosse Koopmans
Homme auf ein Gemälde von Gosse Koopmans

15 juli 2012
15 juli 2012, Spelen met Doike
15 juli 2012, Boartsje mei Doike
15 juli 2012, Playing with Doike
15 juli 2012, Zusammen spielen mit Doike

21 januari 2013
21 januari 2013, Sneeuw
21 januari 2013, Snie
21 januari 2013, Snow
21 Januar 2013, Schnee