eggbird
software development and
knowledge engineering

Mail

Nederlands Frysk English Deutsch

Homme fan 't Leechlân

15 juli 2012
15 juli 2012, Spelen met Doike
15 juli 2012, Boartsje mei Doike
15 juli 2012, Playing with Doike
15 juli 2012, Zusammen spielen mit Doike

Familie
Familie
Famylje
Siblings
Geschwister

26 februari 2012
26 februari 2012
26 febrewaris 2012
26 februari 2012
26 Februari 2012

1 maart 2011
1 maart 2011
1 maart 2011
1 March 2011
1 März 2011

20 september 2010
20 september 2010, 6 maanden
20 september 2010, 6 months
20 September 2010, 6 Monate
20 septimber 2010, 6 moannen

16 augustus 2010
16 augustus 2010, 5 maanden
16 august 2010, 5 months
16 August 2010, 5 Monate
16 augustus 2010, 5 moannen

20 juli 2010
20 juli 2010, 4 maanden
20 juli 2010, 4 months
20 Juli 2010, 4 Monate
20 juli 2010, 4 moannen

23 juni 2010
23 juni 2010, 3 maanden
23 june 2010, 3 months
23 Juni 2010, 3 Monate
23 juni 2010, 3 moannen

15 mei 2010
15 mei 2010, bijna 8 weken
15 may 2010, almost 8 weeks
15 Mai 2010, fast 8 wochen
15 mei 2010, 8 wiken

31 maart 2010
31 maart 2010, 7 dagen oud
31 march 2010, 7 days
31 März 2010, 7 Tage
31 maart 2010, 7 dagen